Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ   
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ

Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Μη Εγγεγραμμένος
Στρατιωτικός Ιατρός, Ταξίαρχος ε.α.