ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

Για να μπορεί ένα κράτος να εξυπηρετεί με επιτυχία τα συμφέροντα των πολιτών του, πρέπει να συντηρεί έναν βασικό ιστό βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής, στοχευμένο στα βασικά είδη διαβίωσης και αναγκών του κράτους.
Είδη όπως, φάρμακα, βασικός υγειονομικός εξοπλισμός, αμυντική βιομηχανία, βασική ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική παραγωγή, επεξεργασία υποπροϊόντων καυσίμων και μονάδες ανακύκλωσης, πρέπει να υφίστανται και να εξασφαλίζουν την βασική αυτάρκεια του κράτους.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στην υποδομή έρευνας (R&D) η οποία είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί.
Τέτοιες δραστηριότητες, σε συνδυασμό και με την αγροτική παραγωγή, βελτιώνουν σημαντικά και μακροπρόθεσμα τους δείκτες ανεργίας.

© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved