ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ FIDESZ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Λ.Κ.

Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Viktor Orbán, είπε τα πράγματα με το όνομά τους.
Το Ε.Λ.Κ. πράγματι έχει καταστεί παράρτημα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Ο θεσμός της οικογένειας, η υποχρέωση προστασίας των συνόρων, η υποχρέωση για την θετική αντιμετώπιση δημογραφικών προβλημάτων αλλά και το ίδιο το Εθνικό κράτος, δεν αποτελούν πλέον προτεραιότητες ούτε του Ε.Λ.Κ. αλλά ούτε και των γραφειοκρατικών κύκλων που διαμορφώνουν την πολιτική της Ε.Ε.

Εύγε στον Viktor Orbán, που όχι μόνο δεν υποχωρεί από τις αξίες του, όχι μόνο δεν βάζει τους Ούγγρους πολίτες που τον εψήφισαν σε δεύτερη μοίρα, αλλά καταγγέλλει αυτό το φαινόμενο και προβαίνει σε ενέργειες.

Αθανάσιος Κωνσταντίνου


Hungarian Prime Minister Viktor Orbán said things by name.
The E.P.P. has indeed become an annex of the European Left.
The institution of the family, the obligation to protect our borders, the obligation to positively deal with demographic problems and even the National State itself, are no longer priorities of either the E.P.P. or the bureaucratic circles that shape EU policy.

Kudos to Viktor Orbán, who not only does not retreat from his values, who not only does not put the Hungarian citizens who voted him in second rank, but denounces this phenomenon and takes action.

Athanasios Konstantinou

Similar Posts